Danh sách các Mầm non hệ VLVH DB... chọn mã lớp tải về

STT Danh sách quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DB13MN11CN  DB13MN11CN  DB13MN11CN
2 DB14MN04CN DB14MN04CN  DB14MN04CN

Danh sách Lớp Điện Văn bằng 2: chọn mã lớp tải về

STT Danh sách quá trình Dánh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1  VB17KD110CN  VB17KD10CN VB17KD10CN

Danh sách lớp Điện LT từ TC: chọn mã lớp tải về

STT Danh sách quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DE17KD10CN   DE17KD10CN DE17KD10CN

Danh sách Lớp  ĐH Điện LT từ TC:  chọn mã lớp tải về

STT Danh sách quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DE17KD10CN  DE17KD10CN  DE17KD10CN

Danh sách các lớp Đại học Luật liên thông từ trung cấp: DC,...DE......Chọn Mã lớp tải về

STT Danh sách điểm quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DE15L04CN DE15L04CN DE15L04VN 
2 DE15L10CN DE15L10CN  DE15L10CN
3 DE15L11CN DE15L11CN DE15L11CN 
4 DE16L04CN DE16L04CN DE16L04CN
5 DE16L11CN DE16L11CN DE16L11CN
6 DE17L10CN DE17L10CN
DE17L10CN

Chuyên mục phụ

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh