Danh sách các Luật Văn bằng 2: VB......Chọn Mã lớp tải về

STT Danh sách điểm quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
VB15L04CN VB15L04CN 
VB15L10CN  VB15L10CN  
3 VB16L04CN  VB16L04CN    VB16L04CN
4 VB16L11CN VB16L11CN VB16L11CN
5

VB17L10CN

VB17L10CN VB17L10CN

                   

Danh sách các lớp DB....chọn Mã lớp tải về         

STT Danh sách điểm quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DB15L04CN DB15L04CN  DB15L04CN 
2 DB15L10CN DB15L10CN DB15L10CN 
3 DB16L04CN DB16L04CN DB16L04CN
4 DB16L11CN DB16L11CN DB16L11CN
5 DB17L10CN DB17L10CN DB17L10CN

 

 

Chuyên mục phụ

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh