Danh sách các lớp DB....chọn Mã lớp tải về         

STT Danh sách điểm quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DB13L04CN  DB13L04CN  DB13L04CN 
2 DB13LA10CN  DB13LA10CN  DB13LA10CN 
3 DB13LB10CN  DB13LB10CN DB13LB10CN 
4 DB13LA11CN  DB13LA11CN  DB13LA11CN 
5 DB13LB11CN DB13LB11CN   DB13LB11CN 
6 DB14L04CN DB14L04CN  DB14L04CN
7 DB15L04CN  DB15L04CN  DB15L04CN 
8 DB15L10CN DB15L10CN DB15L10CN 
9 DB16L04CN DB16L04CN DB16L04CN
10 DB16L11CN DB16L11CN DB16L11CN

 

 

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh