Danh sách các lớp Đại học Luật liên thông từ trung cấp: DC,...DE......Chọn Mã lớp tải về

STT Danh sách điểm quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
1 DC13LA10CN DC13LA10CN DC13LA10CN 
2 DC13LB10CN DC13LB10CN DC13LB10CN 
3 DE13L11CN DE13L11CN DE13L11CN
4 DE14L04CN DE14L04CN DE14L04CN 
5 DE15L04CN DE15L04CN DE15L04VN 
6 DE15L10CN DE15L10CN  DE15L10CN
7 DE15L11CN DE15L11CN DE15L11CN 
8 DE16L04CN DE16L04CN DE16L04CN
9 DE16L11CN DE16L11CN DE16L11CN
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh