Mã lớp              Khung chương trình     
  1. DB17L10CN Tải về
  2. DE17L10CN Tải về
  3. VB17L10CN  Tải về
  4. DE17KD10CN   Tải về 
  5. VB17KD10CN   Tải về
  6. DB15L04CN  Tải về 
  7. DB15L10CN  Tải về 
  8. DB16L04CN Tải về 
9. DE13L11CN   Tải về
10. DE14L04CN  Tải về
11. DE15L04CN Tải về
12. DE15L10CN  Tải về
13. DE15L11CN  Tải về
14. DE16L04CN  Tải về
15. VB15L04CN  Tải về
16. VB15L10CN   Tải về
17. VB16L04CN  Tải về 

 

A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
UDCNTTCB Tin học  Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Phan Mai Bạch

Trần Văn Minh 

120  9/10/2017 ... CNCN   MT  

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Công Pháp Quốc tế

 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

3,4/2

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

Công Pháp Quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

3,4/2

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015 Công Pháp Quốc tế  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  45/2 

3,4/2

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Công Pháp Quốc tế  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  45/2 

3,4/2

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Công Pháp Quốc tế 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên  45/2 

 3,4/2

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Công Pháp Quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

3,4/2

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

Công Pháp Quốc tế

 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

 3,4/2

CNCN LT5   

 

2. Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên 

45/2

28/1-3,4/2

CNCN

 LT2

 
2 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên

45/2 

28/1-3,4/2

CNCN 

LT2 

 
3 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016  
CNCN  LT2

 

 

4 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên

 45/2  13-27/1 CNCN   LT2

 

5 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên

45/2 

28/1-3,4/2

CNCN   LT2  
6 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016  
     CNCN  LT2  

 

3. Lịch học các lớp Luật 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB17L10CN   ĐH Luật tháng 10/2017

 Lý luận NN & PL 1

 Diệp Thanh Sơn

 30/2

3-10/3  CNCN 

LT4 

 
2 DE17L10CN ĐH luật LT từ TC tháng 10/2017

 Lý luận NN & PL 1 

 Diệp Thanh Sơn

 30/2 

3-10/3  

CNCN  LT4

 

3 VB17L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2017

  Lý luận NN & PL 1

 Diệp Thanh Sơn

 30/2 

 3-10/3 

 CNCN LT4  

 


4. Lịch học các lớp Điện 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE17KD10CN  ĐH Điện LT từ TC tháng 10/2017

TB điện trong truyền trải và phân phối điện

Bùi Thị Thu Thủy

30/2

03-10/2

CNCN

 MT

2 VB17KD10CN

  ĐH VB2 Điện 

tháng 10/2017

TB điện trong truyền trải và phân phối điện

Bùi Thị Thu Thủy

30/2

03-10/2

CNCN 

LT1

Biểu mẫu đánh giá kết thúc môn học:

1. Biên bản xác nhận đề thi   Tải về
2. Sơ đồ Phòng thi  Tải về
3. Phiếu trả lời trắc nghiệm Tải về
4. Mẫu đề thi và đáp án tự luận Tải về
5. Mẫu đề thi trắc nghiệm Tải về
6. Mẫu Danh sách ghi điểm lần 1 Tải về
7. Mẫu Danh sách ghi điểm lần 2  Tải về
8. Mẫu Danh sách ghi điểm quá trình       Tải về

Danh sách lớp Mầm non LT từ TC: DE13MN11CN    

Danh sách quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
DE13MN11CN  DE13MN11CN  DE13MN11CN

Chuyên mục phụ

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh