Mã lớp              Khung chương trình     
  1. DB13L04CN Tải về
  2. DB13LA10CN Tải về
  3. DB13LB10CN  Tải về 
  4. DB13LA11CN   Tải về 
  5. DB13LB11CN   Tải về 
  6. DB14L04CN Tải về
  7. DB15L04CN  Tải về 
  8. DB15L10CN  Tải về 
  9. DB16L04CN Tải về 
10. DE13L11CN   Tải về
11. DE14L04CN  Tải về
12. DE15L04CN Tải về
13. DE15L10CN  Tải về
14. DE15L11CN  Tải về
15. DE16L04CN  Tải về
16. DC13LA10CN
17. DC13LB10CN
18. VB13LA10CN
19. VB13LB10CN
20. VB13L11CN
21. VB15L04CN  Tải về
22. VB15L10CN   Tải về
23. VB16L04CN  Tải về 
24. TK15PLUCN  Tải Về
25. DB13KT11CN   Tải về
26. DB14KT04CN   Tải về
37. DE13KT11CN  Tải về
38. DE14KT04CN  Tải về
39. VB13KT11CN  Tải về
30. VB14KT04CN  Tải về
31. DB13MN11CN  
32. DB14MN04CN  
33. DE13MN11CN  

 

A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
UDCNTTCB Tin học  Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Phan Mai Bạch

Trần Văn Minh 

120  9/10/2017 ... CNCN   MT  

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Luật TT hình sự 2

Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11

2-9/12

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

Luật TT hình sự 2 

Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11

2-9/12

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015 Luật TT hình sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11

2-9/12

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Luật TT hình sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11

2-9/12

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Luật TT hình sự 2

Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11

2-9/12

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015 Luật TT hình sự 2 
Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11

2-9/12

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015 Luật TT hình sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2

25,26/11 

2-9/12

CNCN LT5   

 


 

 


Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Văn thư lưu trữ

Nguyễn Thị Kim Thanh 45/2

26/11

2-10/12

CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016 Văn thư lưu trữ  Nguyễn Thị Kim Thanh  45/2

26/11

2-10/12

CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016      

CNCN  LT2

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016 Văn thư lưu trữ

Nguyễn Thị Kim Thanh  45/2 

26/11

2-10/12

CNCN   LT2

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Văn thư lưu trữ

Nguyễn Thị Kim Thanh  45/2   

26/11

2-10/12

CNCN   LT2  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

   

 CNCN  LT2  

Biểu mẫu đánh giá kết thúc môn học:

1. Biên bản xác nhận đề thi   Tải về
2. Sơ đồ Phòng thi  Tải về
3. Phiếu trả lời trắc nghiệm Tải về
4. Mẫu đề thi và đáp án tự luận Tải về
5. Mẫu đề thi trắc nghiệm Tải về
6. Mẫu Danh sách ghi điểm lần 1 Tải về
7. Mẫu Danh sách ghi điểm lần 2  Tải về
8. Mẫu Danh sách ghi điểm quá trình       Tải về

Danh sách lớp Mầm non LT từ TC: DE13MN11CN    

Danh sách quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
DE13MN11CN  DE13MN11CN  DE13MN11CN

Chuyên mục phụ

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh