Mã lớp              Khung chương trình     
  1. DB17L10CN Tải về
  2. DE17L10CN Tải về
  3. VB17L10CN  Tải về
  4. DE17KD10CN   Tải về 
  5. VB17KD10CN   Tải về
  6. DB15L04CN  Tải về 
  7. DB15L10CN  Tải về 
  8. DB16L04CN Tải về 
9. DE15L04CN Tải về
10. DE15L10CN  Tải về
11. DE15L11CN  Tải về
12. DE16L04CN  Tải về
13. VB15L04CN  Tải về
14. VB15L10CN   Tải về
15. VB16L04CN  Tải về 

 

A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
 

 

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Tội phạm học

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo

Dương Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Văn Thùy

30/2

45/2

14-21/4

05-12/5 

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

 Tội phạm học

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo

 Dương Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Văn Thùy

 30/2

45/2

14-21/4 

05-12/5 

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015  Tội phạm học  Dương Thị Mỹ Ngọc 30/2 

14-21/4 

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Tội phạm học   Dương Thị Mỹ Ngọc 30/2 

14-21/4 

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Tội phạm học 

 Dương Thị Mỹ Ngọc  30/2

14-21/4 

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Tội phạm học 

Dương Thị Mỹ Ngọc  30/2  14-21/4  CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

 Tội phạm học

 Dương Thị Mỹ Ngọc  30/2 14-21/4  CNCN LT5   

 

2. Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo 

Nguyễn Văn Thùy 45/2

05-12/5 

CNCN

 LT2

 
2 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo  

Nguyễn Văn Thùy 

45/2 

05-12/5 

CNCN 

LT2 

 
3 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016       CNCN  LT2

 

 

4 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo  

Nguyễn Văn Thùy 45/2 

05-12/5

CNCN   LT2

 

5 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo  

Nguyễn Văn Thùy 45/2

05-12/5

CNCN   LT2  
6 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016  
       CNCN  LT2  

 

3. Lịch học các lớp Luật 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB17L10CN   ĐH Luật tháng 10/2017

Luật hiến pháp

Huỳnh Kim Xuyến

 45/3

21-28/4 CNCN 

LT4 

 
2 DE17L10CN ĐH luật LT từ TC tháng 10/2017

Luật hiến pháp

Huỳnh Kim Xuyến

 45/3

21-28/4

CNCN  LT4

 

3 VB17L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2017

 Luật hiến pháp

Huỳnh Kim Xuyến

   45/3 

21-28/4 

 CNCN LT4  

 


4. Lịch học các lớp Điện 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE17KD10CN  ĐH Điện LT từ TC tháng 10/2017

An toàn về điện 

Lê Thanh Tùng 

 30/2

21-28/4 

CNCN   LT1
2 VB17KD10CN

  ĐH VB2 Điện 

tháng 10/2017

An toàn về điện 

 Lê Thanh Tùng 

 30/2 

21-28/4 

CNCN 

 LT1

Biểu mẫu đánh giá kết thúc môn học:

1. Biên bản xác nhận đề thi   Tải về
2. Sơ đồ Phòng thi  Tải về
3. Phiếu trả lời trắc nghiệm Tải về
4. Mẫu đề thi và đáp án tự luận Tải về
5. Mẫu đề thi trắc nghiệm Tải về
6. Mẫu Danh sách ghi điểm lần 1 Tải về
7. Mẫu Danh sách ghi điểm lần 2  Tải về
8. Mẫu Danh sách ghi điểm quá trình       Tải về

 Chưa có thông báo 

Danh sách lớp Mầm non LT từ TC: DE13MN11CN    

Danh sách quá trình Danh sách điểm thi Danh sách điện thoại
DE13MN11CN  DE13MN11CN  DE13MN11CN

Chuyên mục phụ

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh