STT

Nhân sự

Họ tên: Phan Mai Bạch

Chức vụ: Phó Trưởng Chi nhánh điều hành

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

 2

Họ tên: Trần Văn Minh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên môn: Khoa học Máy tính

Họ tên: Nguyễn Văn Tiền

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ: Cao học

Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

 4

Họ tên: Huỳnh Thị Bích Hạnh

Chức vụ: Kế toán

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Luật

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy An

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Anh văn

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh