Trường Đại học Trà Vinh Chi nhánh huyện Cầu Ngang được thành lập theo Quyết định số: 278/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 11 năm 2006.

- Khảo sát nhu cầu học tập nghề nghiệp của người dân huyện Cầu Ngang và khu vực lân cận.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Trà Vinh.

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh