Điểm thi các lớp luât (VHVL) chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: DB15L04CN

1. Luật hiến pháp 1(L2)

2. Luật hành chính 2

3. Luật hôn nhân và GĐ

4. KT xây dựng VBPL(trang 1)

5. KT xây dựng VBPL(trang 2)

6. Logic học đại cương

7. Luật hôn nhân và Gia đình L2

8. Luật dân sự 1

9. Luật hành chính đô thị

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. đường lối

13. tư tưởng HCM

14. Luật đất đại

15. Luật dân sự 3

 16. Luật hình sự 3

17. Luật thương mại 3

18. Tư pháp quốc tế 1

19. Luật TT hình sự 1

20. Luật dân sự 2 L2

21. Luật TT Hành chính

22. Pháp luật về CCCT

23. Pháp luật về quản lý hộ tịch

24. Anh Văn Chuyên Ngành

25. Luật tố tụng dân sự 2 L2

26. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

27. Luật tài chính 1 L2

28. Luật tài chính 2

 

2. Mã lớp: DB15L10CN 

1. Văn thư lưu trữ 

2. Luật hành chính 2

3. Luật hôn nhân và gia đình

4. KT xây dựng VBPL

5. Logic học đại cương

6. Tiếng việt thực hành

7. Luật hành chính & Luật dân sự 1

8. Luật Hiến Pháp 2

9. CSVHVN

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. Đường lối

13. Tâm lý học đại cương

14. Luật đất đai

15. Luật dân sự 3

16. TTHCM

17. Luật hình sự 3

18. Luật thương mại 3

19. Tư pháp quốc tế 1

20. Luật TT hình sự 1

21. Luật dân sự 2 L2

22. Luật TTHC

23. Pháp luật về CCCT

24. Pháp luật về QLHT

25. Anh Văn Chuyên Ngành

26. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

27. Anh văn chuyên ngành

28. Luật tài chính 2

3. Mã lớp: DB16L04CN

1. Tiếng việt thực hành

 2. Xã hội học đại cương

3. NNLCBCNMLN

4.CSVHVN

5. đường lối

6. Tâm lý học đại cương

7. TT HCM

8. Lý luận NN & Pháp luật

9. TTHCM L2

10. Logic học đại cương

11. Luật hiến pháp 1

12. Luật hành chính 1

13. LLNN và Pháp luật 2-L2

14. Luật dân sự 1

15. Kỹ thuật xây dựng VBPL

16. Lịch sử NN&PLVN L2

17. Luật dân sự 2

18. Luật hành chính 2

19. Luật lao động

20. Luật Hình sự 2

21. Văn thư lưu trữ

4. Mã lớp: DB16L11CN

 1. LL NN & PL 1

2. Luật dân sự 1.

3. Kỹ thuật xây dựng VBPL

4 . Luật dân sự 2

5. Luật Hành chính 2

6. NNLCBCNMLN

7. Luật lao động

8. Luật Hình sự 2

9. Văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

 

5. Mã lớp: DB17L10CN

1. Cơ sở văn hóa việt Nam

2. Lý luận Nhà nước và pháp luật 1

 

 


Điểm thi các lớp luật liên thông chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: DE15L04CN

1. Luật hôn nhân và GĐ

2. Luật hành chính 2

3. KT xây dựng VBPL

4. Luật Hiếp Pháp 2

5. Luật môi trường

6. Luật thương mại 2

7. đường lối ĐCSVN

8. TT HCM

9. Luật đất đại

10. Luật dân sự 3

11. Luật hình sự 3

12. Tư Pháp quốc tế 1

13. Luật TT hình sự 1

14. Luật TTHC

15. NNLCBCNMLN HL

16. Pháp luật về CCCT

17. Pháp luật về QLHT

18. Anh Văn Chuyên Ngành

19. Luật tố tụng dân sự 2 lần 2

20. Luật tài chính 1 L2

21. Luật tài chính 2

 

2. Mã lớp: DE15L10CN 

1. Luật hành chính 2

2. KT xây dựng VBPL

3. Logic học đại cương

4. Tiếng việt thực hành

5. Luật HCĐT & Luật DS 

6. Luật Hiếp Pháp 2

7. CSVHVN

8. CSVHVN L2

9. Luật môi trường

10. Luật thương mại 2

11. Đường lối ĐCSVN

12. TT HCM

13. Luật đất đại

14. Luật dân sự 3

15. Luật hình sự 3

16. Luật thương mại 3

17. Tư pháp quốc tế 1

18. Luật TT hình sự 1

19. luật TTHC

20. Pháp luật về CCCT

21. Pháp luật về QLHT

23. Anh Văn Chuyên Ngành

24. Anh văn chuyên ngành L2

25. Luật Tài chính 2

 

3. Mã lớp: DE15L11CN 

1. Luật hôn nhân & GĐ 

2. Luật hiến Pháp 1

3. Luật hành chính 2

4. KT xây dựng VBPL

5. Tiếng việt thực hành

6. Luật dân sự 1

7. Luật hành chính đô thị

8. Luật hiếp pháp 2

9. CSVHVN

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. Đường lối ĐCSVN

13. TT HCM

14. Luật đất đai

15. Luật dân sự 3

15. Luật hình sự 3

 

 

 

16. Luật thương mại 3

17. Luật hành chính 1

18. Tư pháp quốc tế 1

19. Luật TT hình sự 1

20. luật TTHC

21. NNLCBCNMLN

22. Pháp luật về CCCT

23. Pháp luật về QLHT

24. Anh Văn Chuyên Ngành

25. Luật tài chính 2

4. Mã lớp: DE16L04CN 

1. Tiếng việt thực hành

2. Xã hội học đại cương

3. NNLCBCNMLN

4. CSVHVN

5. Đường lối ĐCSVN

7. TT HCM

 8. Lý luận NN & PL VN

9. Logic học đại cương

10.Luật hiến pháp 1

11. Luật hành chính 1

6. Tâm lý học đại cương

12. Luật dân sự 1

13. Kỹ thuật xây dựng VBPL

14. luật dân sự 2

15. Luật HC 2

16. Luật lao động

17. Luật Hình sự 2

18. Văn thư lưu trữ

 

 

 

 

5. Mã lớp: DE16L11CN

1. LL NN & PL 1

2. Luật hiến pháp 1

3. Luật hành chính 1

4. Luật dân sự 1

5. Kỹ thuật xây dựng VBPL

6. luật dân sự 2

7. Luật HC 2

8. Luật lao động

9. Luật Hình sự 2

10. Văn thư lưu trữ

 

6. Mã lớp: DE17L10CN

1. Cơ sở văn hóa việt Nam

2. Lý luận Nhà nước và pháp luật 1

 

 

 


 

 


Điểm thi các lớp văn bằng 2 luật  chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: VB15L04CN 

1. Luật hôn nhân và GĐ

2. Luật hành chính 2

3. Luật dân sự 1

4. Luật Hiếp pháp 2

5. Luật môi trường

6. Luật thương mại 2

7. Luật đất đai

8. Luật dân sự 3

9. Luật hình sự 3

10. Luật thương mại 3

11. Tư pháp quốc tế 1

12. Luật TT hình sự 1

13. Luật TTHC

14. Anh Văn Chuyên Ngành

 

12. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng 

13. Luật tài chính 1 L2

14. Luật tài chính 2

 

2. Mã lớp: VB15L10CN

1. Luật hiến pháp 1  

2. Luật hôn nhân và GĐ

3. Luật hành chính 2

4. Logic học đại cương

5. Luật dân sự 1

6. Luật Hiếp pháp 2

7. Luật môi trường

8. Luật thương mại 2

9. Tâm lý học đại cương

 

 10. Luật đất đai

11. Luật dân sự 3

12. Luật hình sự 3

13. Luật thương mại 3

14. Tư pháp quốc tế 1

15. Luật TT hình sự 1

16. Luật TTHC

17. Anh Văn Chuyên Ngành

18. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

19. Anh văn chuyên ngành L2

20. Luật tài chính 2

3.Mã lớp: VB16L04CN

1. CSVHVN

2. Tâm lý học đại cương

3. Luật hiến pháp 1

4. Lý luận NN & PLVN

5. Logic học đại cương

6. Luật hành chính 1

7. Luật dân sự 1

8. Luật Dân sự 2

9. Luật HC 2

 

10. Luật lao động

11. Luật Hình sự 2

 

4.Mã lớp: VB16L11CN

1. Luật hành chính 

2. Lý luận NN & PL2-L2

3. Luật dân sự 1

4. Luật dân sự 2

 

5. Luật hành chính 2

6. Luật lao động

7. Luật Hình sự 2

5.Mã lớp: VB17L10CN

1. Cơ sở văn hóa việt Nam

2. Lý luận Nhà nước và pháp luật 1

 

 

 

 

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh