Điểm thi các lớp kế toán:  Chọn tên môn học để tải về   

1.  DB13KT11CN

 KT Quốc tế 

KT quản trị

 T.Hành-Kế toán 1

TH kế toán 2

Quản trị văn phòng 

Kiểm toán căn bản

Đàm Phán trong kinh doanh

 Tin học KT

Thực hành KBT

Kế toán hoạt động đầu tư

2.  DB14KT04CN

KT Quốc tế

KT quản trị

 T.Hành-Kế toán 1

TH Kế toán 2

Quản trị văn phòng 

Kiểm toán cơ bản

Đàm phán trong kinh doanh

  Tin học KT

Thực hành KBT

Kế toán hoạt động đầu tư

 


Điểm thi các lớp luât (VHVL) chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: DB14L04CN

1. Luật môi trường

2. Luật TC1, 2, Ngân Hàng 

3. Luật thương mại 3

4. Công pháp quốc tế

5. Trách nhiệm DSNHĐ

6. Nghiệp vụ tòa án

7. Luật hành chính đô thị

8. Luật Tố tụng hành chính

9. NNLCBCNMLN

 

10. CSVHVN

11. Luật thương mại quốc tế

12. Tâm lý học đại cương

2. Mã lớp: DB15L04CN

1. Luật hiến pháp 1(L2)

2. Luật hành chính 2

3. Luật hôn nhân và GĐ

4. KT xây dựng VBPL(trang 1)

5. KT xây dựng VBPL(trang 2)

6. Logic học đại cương

7. Luật hôn nhân và Gia đình L2

8. Luật dân sự 1

9. Luật hành chính đô thị

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. đường lối

13. tư tưởng HCM

14. Luật đất đại

15. Luật dân sự 3

 16. Luật hình sự 3

17. Luật thương mại 3

18. Tư pháp quốc tế 1

19. Luật TT hình sự 1

3. Mã lớp: DB15L10CN 

1. Văn thư lưu trữ 

2. Luật hành chính 2

3. Luật hôn nhân và gia đình

4. KT xây dựng VBPL

5. Logic học đại cương

6. Tiếng việt thực hành

7. Luật hành chính & Luật dân sự 1

8. Luật Hiến Pháp 2

9. CSVHVN

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. Đường lối

13. Tâm lý học đại cương

14. Luật đất đai

15. Luật dân sự 3

16. TTHCM

17. Luật hình sự 3

18. Luật thương mại 3

19. Tư pháp quốc tế 1

20. Luật TT hình sự 1

4. Mã lớp: DB16L04CN

1. Tiếng việt thực hành

 2. Xã hội học đại cương

3. NNLCBCNMLN

4.CSVHVN

5. đường lối

6. Tâm lý học đại cương

7. TT HCM

8. Lý luận NN & Pháp luật

9. TTHCM L2

10. Logic học đại cương

11. Luật hiến pháp 1

12. Luật hành chính 1

13. LLNN và Pháp luật 2-L2

14. Luật dân sự 1

5. Mã lớp: DB16L11CN

 1. LL NN & PL 1

2. Luật dân sự 1.

 


Điểm thi các lớp luật liên thông chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: DE15L04CN

1. Luật hôn nhân và GĐ

2. Luật hành chính 2

3. KT xây dựng VBPL

4. Luật Hiếp Pháp 2

5. Luật môi trường


6. Luật thương mại 2

7. đường lối ĐCSVN

8. TT HCM

9. Luật đất đại

10. Luật dân sự 3

11. Luật hình sự 3

12. Tư Pháp quốc tế 1

13. Luật TT hình sự 1

 

2. Mã lớp: DE15L10CN 

1. Luật hành chính 2

2. KT xây dựng VBPL

3. Logic học đại cương

4. Tiếng việt thực hành

5. Luật HCĐT & Luật DS 

6. Luật Hiếp Pháp 2

7. CSVHVN

8. CSVHVN L2

9. Luật môi trường

10. Luật thương mại 2

11. Đường lối ĐCSVN

12. TT HCM

13. Luật đất đại

14. Luật dân sự 3

15. Luật hình sự 3

16. Luật thương mại 3

17. Tư pháp quốc tế 1

18. Luật TT hình sự 1

 

3. Mã lớp: DE15L11CN 

1. Luật hôn nhân & GĐ 

2. Luật hiến Pháp 1

3. Luật hành chính 2

4. KT xây dựng VBPL

5. Tiếng việt thực hành

6. Luật dân sự 1

7. Luật hành chính đô thị

8. Luật hiếp pháp 2

9. CSVHVN

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. Đường lối ĐCSVN

13. TT HCM

14. Luật đất đai

15. Luật dân sự 3

15. Luật hình sự 3

16. Luật thương mại 3

17. Luật hành chính 1

18. Tư pháp quốc tế 1

19. Luật TT hình sự 1

4. Mã lớp: DE16L04CN 

1. Tiếng việt thực hành

2. Xã hội học đại cương

3. NNLCBCNMLN

4. CSVHVN

5. Đường lối ĐCSVN

6. Tâm lý học đại cương

7. TT HCM

8. Lý luận NN & PL VN

9. Logic học đại cương

10.Luật hiến pháp 1

11. Luật hành chính 1

12. Luật dân sự 1

 

 

 

 

5. Mã lớp: DE16L11CN

1. LL NN & PL 1

2. Luật hiến pháp 1

 3. Luật hành chính 1

4. Luật dân sự 1

 

 

 


Điểm thi lớp Trung cấp chọn tên môn học tải về

 Mã lớp: TK15PLUCN 

1. Luật hình sự 

2. Lý luận NN & PL VN

3. Luật thương mại

4. Luật dân sự

5. Luật hành chính

6. Luật Hiến Pháp (L2)

7. Thanh tra Khiếu tố

8. KT Xây dựng văn bản

9. Thanh Tra khiếu tố

10. Thanh tra khiếu tố L2

11. Luật ngân hàng

12. Pháp luật về CCCT

13. Tiếng việt TH L2

14. Luật đát đai

15. luật tài chính

16. Luật tài chính- L2

17. Luật môi trường

 

 


Điểm thi các lớp văn bằng 2 luật  chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: VB15L04CN 

1. Luật hôn nhân và GĐ

2. Luật hành chính 2

3. Luật dân sự 1

4. Luật Hiếp pháp 2

5. Luật môi trường

6. Luật thương mại 2

7. Luật đất đai

8. Luật dân sự 3

 

9. Luật hình sự 3

10. Luật thương mại 3

11. Tư pháp quốc tế 1

12. Luật TT hình sự 1

2. Mã lớp: VB15L10CN

1. Luật hiến pháp 1  

2. Luật hôn nhân và GĐ

3. Luật hành chính 2

4. Logic học đại cương

5. Luật dân sự 1

6. Luật Hiếp pháp 2

7. Luật môi trường

8. Luật thương mại 2

9. Tâm lý học đại cương

 10. Luật đất đai

11. Luật dân sự 3

12. Luật hình sự 3

13. Luật thương mại 3

14. Tư pháp quốc tế 1

15. Luật TT hình sự 1

3.Mã lớp: VB16L04CN 1. CSVHVN

 2. Tâm lý học đại cương

3. Luật hiến pháp 1

4. Lý luận NN & PLVN

5. Logic học đại cương

6. Luật hành chính 1

7. Luật dân sự 1

4.Mã lớp: VB16L11CN 1. Luật hành chính 

 2. Lý luận NN & PL2-L2

3. Luật dân sự 1


Điểm thi các lớp mầm non: Chọn tên môn học để tải về

1.DB13MN11CN

1. QLNN & QL GD ĐT

2. Mỹ học đại cương

3. PT & TH TC CT GDMN

4.  múa và âm nhạc

5. NNLCBCNMLN

6. CSVHVN

7. Đường lối ĐCSVN

8. TT HCM

9. Giáo dục gia đình

 

 

10. PB &ĐB AT cho trẻ

11. Sinh lý tẻ em

2.DB14MN04CN

1. QLNN & QL GD ĐT

2. Mỹ học đại cương

3. PT & TH TC CT GDMN

4. Múa và âm nhạc 

5. NNLCBCNMLN

6. CSVHVN

7. Đường lối ĐCSVN

8. Giáo dục gia đình

9. PB & ĐBAT cho tẻ

10. Sinh lý trẻ em

11. TTHCM

 

 

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh