Điểm thi các lớp kế toán:  Chọn tên môn học để tải về   

1.  DE14KT04CN

KT Quốc tế

KT quản trị

T.Hành Kế toán

Quản trị văn phòng 

Kiểm toán cơ bản 

 Tin học KT 
2.  DB13KT11CN

 KT Quốc tế 

KT quản trị

 T.Hành-Kế toán 1

TH kế toán 2

Quản trị văn phòng 

Kiểm toán căn bản

 Tin học KT

Thực hành KBT

3.  DB14KT04CN

KT Quốc tế

KT quản trị

 T.Hành-Kế toán 1

TH Kế toán 2

Quản trị văn phòng 

Kiểm toán cơ bản

  Tin học KT

Thực hành KBT

4.  VB14KT04CN

KT Quốc tế

KT quản tri

T.Hành-Kế toán 1 

TH Kế toán 2

Quản trị văn phòng 

Kiểm toán cơ bản

  Tin học KT

Thực hành KBT

 


Điểm thi các lớp luât (VHVL) chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: DB13LB10CN 

1. Luật TT dân sự 1

2. Luật TT hình sự 1

3. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

4. Luật đất đai 

5.Luât TT dân sự 2

6. Luật Tố tụng hành chính

7. Luật So sánh

8. Luật Thương mại 3

9. Thanh tra KNTC (HL)

10. Luật đất đại - L2

11. Luật thương mại 2- L2

12. Luật cạnh tranh

13. Luật thương mại 1

14. Anh văn chuyên ngành

15. Luật môi trường

16. Tội phạm học

17. Kỹ thuật XDVBPL HL

2. Mã lớp: DB13LB11CN 

1. Luật TT dân sự 1

2. Luật TT hình sự 1

3. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

4. Luật đất đai

5.Luât TT dân sự 2

 6. Luật Tố tụng hành chính

 

7. Luật so sánh

8. Luật Thương mại 3

9. Luật thương mại 2

10. Luật cạnh tranh

11. Luật thương mại 1

12.Anh văn chuyên ngành

13. Luật môi trường

14. Tâm lý học đại cương

15. Tội phạm học

16. Kỹ Thuật XDVBPL HL

3Mã lớp: DB14L04CN

1. Luật môi trường

2. Luật TC1, 2, Ngân Hàng 

3. Luật thương mại 3

4. Công pháp quốc tế

5. Trách nhiệm DSNHĐ

6. Nghiệp vụ tòa án

7. Luật hành chính đô thị

8. Luật Tố tụng hành chính

9. NNLCBCNMLN

 

10. CSVHVN

11. Luật thương mại quốc tế

12. Tâm lý học đại cương

4Mã lớp: DB15L04CN

1. Luật hiến pháp 1(L2)

2. Luật hành chính 2

3. Luật hôn nhân và GĐ

4. KT xây dựng VBPL(trang 1)

5. KT xây dựng VBPL(trang 2)

6. Logic học đại cương

7. Luật hôn nhân và Gia đình L2

8. Luật dân sự 1

9. Luật hành chính đô thị

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. đường lối

13. tư tưởng HCM

14. Luật đất đại

15. Luật dân sự 3

 

5Mã lớp: DB15L10CN 

1. Văn thư lưu trữ 

2. Luật hành chính 2

3. Luật hôn nhân và gia đình

4. KT xây dựng VBPL

5. Logic học đại cương

6. Tiếng việt thực hành

7. Luật hành chính & Luật dân sự 1

8. Luật Hiến Pháp 2

9. CSVHVN

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. Đường lối

13. Tâm lý học đại cương

14. Luật đất đai

15. Luật dân sự 3

16. TTHCM

6Mã lớp: DB16L04CN

1. Tiếng việt thực hành

 2. Xã hội học đại cương

3. NNLCBCNMLN

4.CSVHVN

5. đường lối

6. Tâm lý học đại cương

7. TT HCM

8. Lý luận NN & Pháp luật

9. TTHCM L2

 


Điểm thi các lớp luật liên thông chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: DE15L04CN

1. Luật hôn nhân và GĐ

2. Luật hành chính 2

3. KT xây dựng VBPL

4. Luật Hiếp Pháp 2

5. Luật môi trường6. Luật thương mại 2

7. đường lối ĐCSVN

8. TT HCM

9. Luật đất đại

10. Luật dân sự 3

2. Mã lớp: DE15L10CN 

1. Luật hành chính 2

2. KT xây dựng VBPL

3. Logic học đại cương

4. Tiếng việt thực hành

5. Luật HCĐT & Luật DS 

6. Luật Hiếp Pháp 2

7. CSVHVN

8. CSVHVN L2

9. Luật môi trường

10. Luật thương mại 2

11. Đường lối ĐCSVN

12. TT HCM

13. Luật đất đại

14. Luật dân sự 3

3. Mã lớp: DE15L11CN 

1. Luật hôn nhân & GĐ 

2. Luật hiến Pháp 1

3. Luật hành chính 2

4. KT xây dựng VBPL

5. Tiếng việt thực hành

6. Luật dân sự 1

7. Luật hành chính đô thị

8. Luật hiếp pháp 2

9. CSVHVN

10. Luật môi trường

11. Luật thương mại 2

12. Đường lối ĐCSVN

13. TT HCM

14. Luật đất đai

15. Luật dân sự 3

4. Mã lớp: DE16L04CN 

1. Tiếng việt thực hành

 2. Xã hội học đại cương

3. NNLCBCNMLN

4. CSVHVN

5. Đường lối ĐCSVN

6. Tâm lý học đại cương

7. TT HCM

8. Lý luận NN & PL VN

 

 

 

 

 


Điểm thi lớp Trung cấp chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: TK15PLUCN 

1. Luật hình sự 

2. Lý luận NN & PL VN

3. Luật thương mại

4. Luật dân sự

5. Luật hành chính

6. Luật Hiến Pháp (L2)

7. Thanh tra Khiếu tố

8. KT Xây dựng văn bản

9. Thanh Tra khiếu tố

10. Thanh tra khiếu tố L2

11. Luật ngân hàng

12. Pháp luật về CCCT

13. Tiếng việt TH L2

 

 


Điểm thi các lớp văn bằng 2 luật  chọn tên môn học tải về

1. Mã lớp: VB15L04CN  1. Luật hôn nhân và GĐ 2. Luật hành chính 2

 3. Luật dân sự 1

4. Luật Hiếp pháp 2

5. Luật môi trường

6. Luật thương mại 2

7. Luật đất đai

8. Luật dân sự 3

2. Mã lớp: VB15L10CN

1. Luật hiến pháp 1  

2. Luật hôn nhân và GĐ

3. Luật hành chính 2

4. Logic học đại cương

5. Luật dân sự 1

6. Luật Hiếp pháp 2

7. Luật môi trường

8. Luật thương mại 2

9. Tâm lý học đại cương

 10. Luật đất đai

11. Luật dân sự 3

3.Mã lớp: VB16L04CN 1. CSVHVN

 2. Tâm lý học đại cương

3. Lý luận NN & PLVN


Điểm thi các lớp mầm non: Chọn tên môn học để tải về

1.DB13MN11CN 1. QLNN & QL GD ĐT 2. Mỹ học đại cương

3. PT & TH TC CT GDMN

 4.  múa và âm nhạc

5. NNLCBCNMLN

6. CSVHVN

7. Đường lối ĐCSVN

8. TT HCM

9. Giáo dục gia đình

10. PB &ĐB AT cho trẻ

11. Sinh lý tẻ em

2.DB14MN04CN 1. QLNN & QL GD ĐT 2. Mỹ học đại cương 3. PT & TH TC CT GDMN

4. Múa và âm nhạc 

5. NNLCBCNMLN

6. CSVHVN

7. Đường lối ĐCSVN

8. Giáo dục gia đình

9. PB & ĐBAT cho tẻ

10. Sinh lý trẻ em

11. TTHCM

3.DE13MN11CN   

1. Bệnh học trẻ em

2. Đánh giá trong GDMN

3. Mỹ học đại cương

4. Giáo dục mầm non 2

5. Tâm lý trẻ em 1

6. QLNN & QL GD ĐT

7. Tâm lý trẻ em 2

8. Tổ chức các hđ vui chơi cho trẻ L2

9. Tổ chức các hd vui chơi cho trẻ

10. Văn học trẻ em

11. Logic học đại cương L2

12. Logic học đại cương

13. Lý luận dạy học

14. Môi trường và phát triển

15. Giao tiếp SP ở trường MN

16. LL& PP cho trẻ làm quen với MTXQ

17.Mỹ thuật

18. Tâm Bệnh học trẻ em

19.LL&PP TC HĐ âm nhạc cho trẻ

20. LL&PP TC HĐ thể chất cho trẻ

21. LL&PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ

22.LL&PP hình thành biểu tượng toán

23.LL&PP tạo hình cho trẻ

24. Giáo dục học Mầm non 1

25. PT & TH TC CT GDMN

26. Múa và âm nhạc

27.NNLCBCNMLN

 

 

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh