TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH HUYỆN CẦU NGANG

 
   

Số:        /TB-CNCN

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Trà Vinh,  ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh đợt tháng 4 năm 2017
(Đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang)

Căn cứ vào thông báo tuyển sinh Đại học, liên thông Đại học,Đại học văn bằng 2

hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 22/4 và 23/4/2017, đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang.

Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh.

           Nay Chi nhánh huyện Cầu Ngang, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh đợt thi tháng 4/2017, cụ thể như sau:

          1. Chi nhánh huyện Cầu Ngang sẽ bảo lưu toàn bộ hồ sơ đã nộp và chuyển vào kỳ thi tuyển sinh kế tiếp (Thời gian thi dự kiến ngày 7/10 và 8/10/2017 nhằm ngày thứ 7 và chủ nhật)

          2. Thời gian ôn thi dự kiến kể từ ngày 12/8/2017 đến 17/9/2017

          Đề nghị các thí sinh nộp hồ sơ theo dõi thông tin tuyển sinh của đợt thi tháng 10/2017.

          Mọi thông tin xin liên hệ Chinh nhánh huyện Cầu Ngang, số điện thoại: 0743.823.621                                                                                

 

Nơi nhận:

-     Lưu: VT, CNCN.

  CHI NHÁNH HUYỆN CẦU NGANG

                                                               

  

 

       


 

Kết quả thi Tốt nghiệp và Quyết định các lớp:

STT Chọn tải kết quả Chọn tải quyết định Lịch thi tốt nghiệp
1

DB12L04CN

DB12L10CN

DC13L04CN

 Tải về

 

 

2 DB13L04CN  DB13L04CN
3 DB13LA10CN DB13LA10CN  
4  DB13LA11CN DB13LA11CN  
5 DC13LA10CN DC13LA10CN
6 DC13LB10CN

DC13LB10CN

DC13LB10CNbs

7 DE13KT11CN DE13KT11CN
8 DE13L11CN DE13L11CN
9 DE13MN11CN DE13MN11CN
10 DE14L04CN DE14L04CN
11 VB13KT11CN VB13KT11CN
12 VB13LA10CN VB13LA10CN
13 VB13LB10CN VB13LB10CN
14    

DB13LB10CN; DB13LB11CN; DE14KT04CN; VB14KT04CN

ngày 18/3/2017 

 

    

                                                                 CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh