UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 
   

Số: 1419/TB-ĐHTV

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Trà Vinh,  ngày 27 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017
(Đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang)

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Đại học, liên thông Đại học, Đại học văn bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017, đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển:

 1. Tuyển sinh văn bằng Đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Luật D380101

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301
3 Quản trị Văn phòng D340406
4 Kế toán D340301
Điều kiện: Đối tượng đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, khác với ngành đăng ký dự tuyển.

2. Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TC- ĐH) D510301

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

2 Luật (TC-ĐH) D380101
3 Quản trị Văn phòng (TC-ĐH) D340406
4 Kế toán (TC-ĐH) D340301

Điều kiện: Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng điểm trung bình chung toàn khóa của thí sinh để xét tuyển.

Ghi chú: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

3. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Luật D380101

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

2 Quản trị Văn phòng D340406
3 Kế toán D340301

Điều kiện: Người đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức xét tuyển theo tổ hợp môn (sử dụng kết quả thi THPT hoặc sử dụng kết quả học tập THPT).

II. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

III. Phương thức tổ chức đào tạo:

Hình thức vừa làm vừa học: Học ngày thứ 7, chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần.

IV. Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh:

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

   -     Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

-       Bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có chứng thực);

-       Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao có chứng thực)

-       02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp trung cấp,
(đối với thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);

   -     02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp Đại học (đối với thí sinh xét tuyển văn bằng 2);

-       01 bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

-       02 phong bì đã dán tem, ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh;

-       Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  1. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/10/2017 tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại học Trà Vinh;

  1. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:

-              Hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000 đ/hồ sơ/thí sinh.

-              Lệ phí xét tuyển: 300.000 đ/hồ sơ/thí sinh.

-       Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyền khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

  1. Thời gian xét, công bố kết quả xét tuyển và dự kiến thời gian học

-            Thời gian xét tuyển từ ngày 09/10/2017 đến 17/10/2017

 -             Kết quả xét tuyển sẽ công bố trước ngày 19/10/2017 trên Website Chi nhánh huyện Cầu Ngang (http: cncn.tvu.edu.vn)

-             Thời giang dự kiến khai giảng và học chính thức 11/2017

 -              Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại hoc Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.823621; Website: cncn.tvu.edu.vn

 

 

 

 

                                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              PHÓ HIỆUTRƯỞNG

                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                                                       Võ Hoàng Khải

                                                                 

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu trường (b/c);     

-       Các đơn vị thuộc Trường;

-       Các cơ quan; trường học,…;

-       Niêm yết thông báo;

-       Website Trường, Website CNCN;

-       Lưu: VT, CNCN.

 

 

                                                                              

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 
   

Số:  1420/TB-ĐHTV

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Trà Vinh,  ngày 27 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017
(Đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên
hướng nghiệp dạy nghề huyện Trà Cú)

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh  Đại học, liên thông Đại học, Đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017, đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề huyện Trà Cú cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển:

 1. Tuyển sinh văn bằng Đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Quản trị Văn phòng D340406

Xét tuyển

(Miễn thi tuyển)

Điều kiện: Đối tượng đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, khác với ngành đăng ký dự tuyển.

2. Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Quản trị Văn phòng (TC-ĐH) D340406

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

Điều kiện: Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng điểm trung bình chung toàn khóa của thí sinh để xét tuyển.

Ghi chú: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

3. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Quản trị Văn phòng D340406

Xét tuyển

(Không phải qua thi tuyển)

Điều kiện: Người đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường tổ chức xét tuyển theo
tổ hợp môn (sử dụng kết quả thi THPT hoặc sử dụng kết quả học tập THPT).

 

II. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

III. Phương thức tổ chức đào tạo:

Hình thức vừa làm vừa học: Học ngày thứ 7, chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần.

IV. Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh:

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

  -       Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

-       Bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có chứng thực);

-       Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao có chứng thực)

-       02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp trung cấp,
(đối với thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);

   -      02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp Đại học (đối với thí sinh xét tuyển văn bằng 2);

-       01 bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

-       02 phong bì đã dán tem, ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh;

-       Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  1. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

-         Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/10/2017 tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại học Trà Vinh;

  1. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:

-         Hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000 đ/hồ sơ/thí sinh.

-         Lệ phí xét tuyển: 300.000 đ/hồ sơ/thí sinh.

Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyền khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

  1. Thời gian xét, công bố kết quả xét tuyển và dự kiến thời gian học

-         Thời gian xét tuyển từ ngày 09/10/2017 đến 17/10/2017

-         Kết quả xét tuyển sẽ công bố trước ngày 19/10/2017 trên Website Chi nhánh huyện Cầu Ngang (http: cncn.tvu.edu.vn)

-         Thời giang dự kiến khai giảng và học chính thức 11/2017

-         Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại hoc Trà Vinh hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề huyện Trà Cú.

Điện thoại: 02943.823621; Website: cncn.tvu.edu.vn

 

                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             PHÓ HIỆUTRƯỞNG                                                                                                                                                                                  (Đã ký)

(

                                                                                                                                                         Võ Hoàng Khải

 

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu trường;     

-       Các đơn vị thuộc Trường;

-       Các cơ quan; trường học,…;

-       Niêm yết thông báo;

-       Website Trường, Website CNCN;

-       Lưu: VT, CNCN.

 

                                                                                                 

       


 

Kết quả thi Tốt nghiệp và Quyết định các lớp:

STT Chọn tải kết quả Chọn tải quyết định Lịch thi tốt nghiệp
1

 

 DB13LB10CN

 

DB13LB11CN

 

 

2 DB13L04CN  DB13L04CN
3 DB13LA10CN DB13LA10CN  
4  DB13LA11CN DB13LA11CN  
5 DC13LA10CN DC13LA10CN
6 DC13LB10CN

DC13LB10CN

DC13LB10CNbs

7 DE13KT11CN DE13KT11CN
8 DE13L11CN DE13L11CN
9 DE13MN11CN DE13MN11CN
10 DE14L04CN DE14L04CN
11 VB13KT11CN VB13KT11CN
12 VB13LA10CN VB13LA10CN
13 VB13LB10CN VB13LB10CN
14

 DB13MN11CN

DB13KT11CN

TK15PLUCN

Thi lại ngày 15-16/7/17

 

 

    

                                                                 CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh