UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 
   

Số:        /TB-ĐHTV

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Trà Vinh,  ngày     tháng      năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học tháng 4 năm 2017
(Đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang)

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Đại học, liên thông Đại học,
Đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học tháng 4 năm 2017, đào tạo tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển:

 1. Tuyển sinh văn bằng Đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Ghi chú
1 Luật D380101

Xét tuyển

(Miễn thi tuyển)

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301
3 Quản trị Văn phòng D340406
4 Kế toán D340301
Điều kiện: Đối tượng đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, khác với ngành đăng ký dự tuyển.

2. Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Môn thi
Cơ bản Cơ sở ngành Chuyên ngành
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TC- ĐH) D510301 Toán Tin học ứng dụng* Máy điện
2 Luật (TC-ĐH) D380101 Tiếng Anh* Luật Dân sự
3 Quản trị Văn phòng (TC-ĐH) D340406 Nghiệp vụ
văn phòng
4 Kế toán (TC-ĐH) D340301 Kế toán tài chính

Điều kiện: Đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông phải có bằng tốt nghiệp TCCN/TCN thuộc cùng nhóm ngành đăng ký dự thi. Riêng TCN, phải có bằng tốt nghiệp THPT.

Ghi chú: Môn thi có dấu (*) là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

3. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Môn thi
Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 Luật D380101 Ngữ Văn Lịch Sử Địa lý
2 Quản trị Văn phòng D340406
3 Kế toán D340301 Toán Tiếng Anh*

II. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

III. Phương thức tổ chức đào tạo:

Hình thức vừa làm vừa học: Học ngày thứ 7, chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần.

IV. Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh:

       1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

-         01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương);

-         02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm, có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

-         03 phong bì đã dán tem, ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh;

-         02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp TCCN hoặc TCN, nộp thêm bằng tốt nghiệp THPT, (đối với thí sinh dự thi liên thông);

-         02 bản sao (có chứng thực) bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp Đại học (đối với thí sinh xét tuyển văn bằng 2);

-         02 bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh dự thi đại học);

-         01 bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

-         Giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học; giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

2. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

-         Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/4/2017 tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại học Trà Vinh;

-         Hồ sơ đăng ký thi tuyển đại học: 60.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian ôn thi, lệ phí ôn thi, thi và lệ phí xét tuyển:

-         Ôn thi tuyển sinh dự kiến từ ngày 18/3/2017 đến hết ngày 08/4/2017 tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại học Trà Vinh.

-         Lệ phí đăng ký ôn thi: 200.000 đồng/môn/thí sinh.

-         Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng/thí sinh/03 môn thi (nộp khi nhận thẻ dự thi).

-         Lệ phí xét tuyển đại học (đối với thí sinh miễn thi): 300.000 đồng/ hồ sơ/ thí sinh (nộp khi nộp hồ sơ xét tuyển).

4. Ngày thi, địa điểm thi tuyển:

-         Thời gian thi tuyển dự kiến: Ngày 22/4/2017 và 23/4/2017. (Nhận thẻ dự thi từ ngày 15/4/2017 đến hết ngày 21/4/2017 tại Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại học Trà Vinh).

-         Địa điểm thi: Khu I – Trường Đại học Trà Vinh.

-         Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trường Đại hoc Trà Vinh.

Điện thoại: 0743.823621; Website: cncn.tvu.edu.vn

                                                                                       

 

Nơi nhận:

-       Ban giám hiệu Trường(b/c);     

-       Các đơn vị thuộc Trường;

-       Các cơ quan; trường học,…;

-       Niêm yết thông báo;

-       Website Trường, Website CNCN;

-       Lưu: VT, CNCN.

  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                     PHÓ HIỆUTRƯỞNG

                                                                 (đã ký)

                                                                                     

                                                         Võ Hoàng Khải

  

 

       


 

Kết quả thi Tốt nghiệp và Quyết định các lớp:

STT Chọn tải kết quả Chọn tải quyết định Lịch thi tốt nghiệp
1

DB12L04CN

DB12L10CN

DC13L04CN

 Tải về

 

 

2 DB13L04CN  DB13L04CN
3 DB13LA10CN DB13LA10CN  
4  DB13LA11CN DB13LA11CN  
5 DC13LA10CN DC13LA10CN
6 DC13LB10CN

DC13LB10CN

DC13LB10CNbs

7 DE13KT11CN DE13KT11CN
8 DE13L11CN DE13L11CN
9 DE13MN11CN DE13MN11CN
10 DE14L04CN DE14L04CN
11 VB13KT11CN VB13KT11CN
12 VB13LA10CN VB13LA10CN
13 VB13LB10CN VB13LB10CN
14    

DB13LB10CN; DB13LB11CN; DE14KT04CN; VB14KT04CN

ngày 18/3/2017 

 

    

                                                                 CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh