ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015              
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015            
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015          
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015            
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015            
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015          
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015            

 

ĐH LUẬT - Khóa 2013, 2014

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DB13L04CN  ĐH Luật tháng 04-2013

 

           
2 DB13LA10CN  ĐH Luật tháng 10-2013              
3 DB13LA11CN   ĐH Luật tháng 11-2013              
4 DB14L04CN  ĐH Luật tháng 04-2014

 

           
5 DC13LA10CN ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2013              

6

DE14L04CN ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2014

 

           

7

VB13LA10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2013          
8 VB13L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2013            

 

TRUNG CÂP LUÂT -  KHÓA 2015 

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 TK15PLUCN  Trung cấp luật năm 2015            

 


 ĐH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2013, 2014 

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DB13MN11CN ĐH GDMN  tháng 11/2013              
2 DB14MN04CN ĐH GDMN  tháng 04/2014          

 

3 DE13MN11CN ĐH GDMN  LT từ TC tháng 11/2013

 

 

 Lịch thi các lớp tại TTGDTX&HNDN huyện Trà Cú

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DC13LB10CN  ĐH luật LT từ TC tháng 10-2013              
2 VB13LB10CN   ĐH luật VB2 tháng 10-2013              
3 DE13L11CN   ĐH luật LT từ TC tháng 11-2013              
4 DB13LB10CN   ĐH luật tháng 10-2013            
5 DB13LB11CN   ĐH luật tháng 11-2013

         

 Lịch thi các lớp Kế toán tại Chi nhánh

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DE13KT11CN  ĐH Kế toán LT từ TC tháng 11-2013              
2 DE14KT04CN   ĐH Kế toán LT từ TC tháng 04-2014              
3 DB13KT11CN   ĐH Kế toán tháng 11-2013              
4 DB14KT04CN   ĐH Kế toán tháng 04-2014              
5 VB13KT11CN   ĐH Kế toán VB2 tháng 11-2013              
6 VB14KT04CN ĐH Kế toán VB2 tháng 04-2014            

 

 

Lịch thi các lớp luật tháng 4/2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04/2016              
3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016              
5 VB16L04CN   ĐH Luật VB2 tháng 04/2016              
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh