A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
               

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Luật thương mại 3

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2

7,8,21,22/01

14,15/1-4,5/2

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

 Luật thương mại 3

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2

7,8,21,22/01

14,15/1-4,5/2 

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015

 Luật thương mại 3

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2

7,8,21,22/01

14,15/1-4,5/2 

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015

 Luật thương mại 3

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2

7,8,21,22/01 

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Luật thương mại 3

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2

7,8,21,22/01

14,15/1-4,5/2 

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Luật thương mại 3 

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2 

7,8,21,22/01

14,15/1-4,5/2 

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

Luật thương mại 3 

Luật hình sự 3

Huỳnh Thị Trúc Linh

Nguyễn Văn Ngừng

45/2 

7,8,21,22/01

14,15/1-4,5/2 

CNCN LT5   

 


TRUNG CÂP LUÂT -  KHÓA 2015 

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 TK15PLUCN  Trung cấp luật năm 2015

Luật đất đai

Đặng Văn Mừng

60/3

 4-19/02

 CNCN  LT4  

ĐH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2013, 2014

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB13MN11CN ĐH giáo dục mầm non tháng 11-2013

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Dinh dưỡng trẻ em

Hồ Đức Huy

Dương Thị Thu Ba

30/2 

45/2

 7,8,14/1

15,21,22/1-4,5/2

 CNCN

PM

2 DB14MN04CN  ĐH giáo dục mầm non tháng 04-2014

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Dinh dưỡng trẻ em

Hồ Đức Huy

Dương Thị Thu Ba

30/2 

45/2

 7,8,14/1

15,21,22/1-4,5/2

 CNCN

PM

 Lịch học các lớp tại TTGDTX&HNDN huyện Trà Cú

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB13LB10CN   ĐH luật tháng 10-2013

Tư pháp quốc tế 2 

Lương Hoàng Sang 45/2 

14,15,21,22/1

TTGDTX   P01
2 DB13LB11CN   ĐH luật tháng 11-2013

Tư pháp quốc tế 2 

Lương Hoàng Sang 45/2  

14,15,21,22/1

TTGDTX  P01

 Lịch học các lớp Kế toán tại Chi nhánh

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE14KT04CN   ĐH Kế toán LT từ TC tháng 04-2014 Toán cao cấp   Cao Hữu Hòa 75/4 

 21,22/1

4-19/2

CNCN  LT3 
2 DB13KT11CN   ĐH Kế toán tháng 11-2013

 

CNCN LT3 
3 DB14KT04CN   ĐH Kế toán tháng 04-2014 Toán cao cấp  Cao Hữu Hòa 75/4 

 21,22/1

4-19/2

CNCN LT3
4 VB14KT04CN ĐH Kế toán VB2 tháng 04-2014 Toán cao cấp  Cao Hữu Hòa  75/4    

 21,22/1

4-19/2

 CNCN  LT3

 

 

Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Luật hành chính 1

Lâm Triệu Hữu 30/2

04-11/2

CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Luật hành chính 1

Lâm Triệu Hữu 30/2

04-11/2 
CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016 Luật hành chính 1 Lâm Triệu Hữu  30/2

04-11/2 
CNCN  LT2 

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016 Luật hành chính 1 Lâm Triệu Hữu 30/2 04-11/2  CNCN   LT1

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016 Luật hành chính 1  Lâm Triệu Hữu 30/2 04-11/2  CNCN   LT1  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016 Luật hành chính 1  Lâm Triệu Hữu 30/2 04-11/2  CNCN  LT1  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh