A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
               

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Pháp luật về công chứng, chứng thực

Huỳnh Đức Nguyên

30/1

3/6

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015 Pháp luật về công chứng, chứng thực

NNLCB CN-MLN 

Huỳnh Đức Nguyên

Lê Thúy Hằng

30/1

75/5

3/6

4-25/6

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015 Pháp luật về công chứng, chứng thực

Huỳnh Đức Nguyên 30/1

3/6

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Pháp luật về công chứng, chứng thực

NNLCB CN-MLN

Huỳnh Đức Nguyên

Lê Thúy Hằng

30/1

75/5

3/6

4-25/6

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015 Pháp luật về công chứng, chứng thực

NNLCB CN-MLN 

Huỳnh Đức Nguyên

Lê Thúy Hằng

30/1

75/5

3/6

4-25/6

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015 Pháp luật về công chứng, chứng thực Huỳnh Đức Nguyên 30/1

3/6 

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015 Pháp luật về công chứng, chứng thực Huỳnh Đức Nguyên 30/1

3/6

CNCN LT5   

 


TRUNG CÂP LUÂT -  KHÓA 2015 

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 TK15PLUCN  Trung cấp luật năm 2015

Luật hôn nhân và GĐ

Nguyễn văn Tiền

45/3

3-11/6

 CNCN  LT1  

Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

  CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

      CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016

CNCN  LT2 

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

NNLCB CN-MLN

Lê Thúy Hằng

75/5

4-25/6

CNCN   LT2

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

NNLCB CN-MLN

Lê Thúy Hằng

75/5

4-25/6

CNCN   LT2  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

   CNCN  LT2  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh