A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
               

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu

45/2

18-26/2

4,5/3

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu

45/2

18-26/2

4,5/3

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu 45/2

18-26/2

4,5/3

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu 45/2

18-26/2

4,5/3

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu

45/2

18-26/2

4,5/3

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu 45/2 

18-26/2

4,5/3

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

Luật Lao động

Trần Văn Triệu 45/2 

18-26/2

4,5/3

CNCN LT5   

 


TRUNG CÂP LUÂT -  KHÓA 2015 

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 TK15PLUCN  Trung cấp luật năm 2015

Luật tài chính

Phan Thị Chánh Lý

60/3

 25,26/2

4-12/3

 CNCN  LT1  

ĐH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2013, 2014

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB13MN11CN ĐH giáo dục mầm non tháng 11-2013

 

 

2 DB14MN04CN  ĐH giáo dục mầm non tháng 04-2014

         

 Lịch học các lớp tại TTGDTX&HNDN huyện Trà Cú

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB13LB10CN   ĐH luật tháng 10-2013

         
2 DB13LB11CN   ĐH luật tháng 11-2013

         

 Lịch học các lớp Kế toán tại Chi nhánh

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE14KT04CN   ĐH Kế toán LT từ TC tháng 04-2014 Kinh tế vi mô  Trần Văn Minh 45/2

 25,26/2

4,5/3

CNCN  LT4
2 DB13KT11CN   ĐH Kế toán tháng 11-2013 Luật lao động  Trần Văn Triệu 45/2 

18-26/2

4,5/3

CNCN LT4
3 DB14KT04CN   ĐH Kế toán tháng 04-2014 Kinh tế vi mô  Trần Văn Minh 45/2  25,26/2

4,5/3

CNCN LT4
4 VB14KT04CN ĐH Kế toán VB2 tháng 04-2014 Kinh tế vi mô Trần Văn Minh 45/2   

25,26/2

4,5/3

 CNCN  LT4

 

 

Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Luật hiến pháp 1

Huỳnh Kim Xuyến

30/2

25/2-11/3 

CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Luật hiến pháp 1 

 Huỳnh Kim Xuyến

30/2

 25/2-11/3

CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016

Luật hiến pháp 1 

Huỳnh Kim Xuyến 

 30/2

25/2-11/3 

CNCN  LT2 

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

 Luật hiến pháp 1

 Huỳnh Kim Xuyến

30/2

25/2-11/3 

CNCN   LT2

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Luật hiến pháp 1 

 Huỳnh Kim Xuyến

30/2

25/2-11/3 

CNCN   LT2  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Luật hiến pháp 1 

 Huỳnh Kim Xuyến

30/2

25/2-11/3 

 CNCN  LT2  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh