A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
               

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài

45/2

1-8/4

22/4

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài 45/2

1-8/4

22/4

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài 45/2

1-8/4

22/4

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài 45/2

1-8/4

22/4

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài

45/2

1-8/4

22/4

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài 45/2 

1-8/4

22/4

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

PPNCKH

Trương Tấn Tài 45/2 

1-8/4

22/4

CNCN LT5   

 


TRUNG CÂP LUÂT -  KHÓA 2015 

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 TK15PLUCN  Trung cấp luật năm 2015

Tuyên tuyền, Hòa giải pháp luật

Nguyễn Đăng Khoa

45/2

 19-26/3

1,2/4

 CNCN  LT1  

ĐH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2013, 2014

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB13MN11CN ĐH giáo dục mầm non tháng 11-2013

 

 

2 DB14MN04CN  ĐH giáo dục mầm non tháng 04-2014

         

 

 Lịch học các lớp Kế toán tại Chi nhánh

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB13KT11CN   ĐH Kế toán tháng 11-2013 Đàm Phán trong Kinh Doanh  Nguyễn Tấn Đạt   45/2 1-9/4   CNCN LT4 
2 DB14KT04CN   ĐH Kế toán tháng 04-2014 Đàm Phán trong Kinh Doanh   Nguyễn Tấn Đạt  45/2  1-9/4   CNCN   LT4 

 

Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Luật thương mại 1

Luật Hành chính 2

Huỳnh Thị Trúc Linh

Đỗ Thị Mai Thư

30/2

45/2

25,26/3

16/4

1-9/4

CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Luật thương mại 1

Luật Hành chính 2

 Huỳnh Thị Trúc Linh

Đỗ Thị Mai Thư

30/2

45/2

25,26/3

16/4

1-9/4

CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016

Luật thương mại 1

Luật Hành chính 2

Huỳnh Thị Trúc Linh

Đỗ Thị Mai Thư

 30/2

45/2

25,26/3

16/4

1-9/4

CNCN  LT2 

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Luật thương mại 1

Luật Hành chính 2

Huỳnh Thị Trúc Linh

Đỗ Thị Mai Thư

30/2

45/2

25,26/3

29/4

1-9/4

CNCN   LT2

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Luật thương mại 1

Luật Hành chính 2

Huỳnh Thị Trúc Linh

Đỗ Thị Mai Thư

30/2

45/2

25,26/3

16/4

1-9/4

CNCN   LT2  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Luật thương mại 1 

Luật Hành chính 2

 Huỳnh Thị Trúc Linh

Đỗ Thị Mai Thư

30/2

45/2

25,26/3

16/4

1-9/4

 CNCN  LT2  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh