A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
               

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

 Hòa giải, tuyên truyền Pháp luật

Luật TT dân sự 1

 Huỳnh ĐỨc Nguyên

Trịnh Minh Tự

 30/1

 30/2

16-23/7 

29-30/7

5/8 

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

  Hòa giải, tuyên truyền Pháp luật

Luật TT dân sự 1

  Huỳnh ĐỨc Nguyên

Trịnh Minh Tự

  30/1

 30/2

16-23/7

29-30/7

5/8  

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015 Luật TT dân sự 1  Trịnh Minh Tự   30/2

29-30/7

5/8 

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015

Luật TT dân sự 1 

 Trịnh Minh Tự   30/2

29-30/7

5/8 

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Luật TT dân sự 1 

 Trịnh Minh Tự   30/2  

29-30/7

5/8 

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015 Luật TT dân sự 1 
 Trịnh Minh Tự   30/2

29-30/7

5/8 

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015 Luật TT dân sự 1   Trịnh Minh Tự   30/2  

29-30/7

5/8 

CNCN LT5   

 


TRUNG CÂP LUÂT -  KHÓA 2015 

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 TK15PLUCN  Trung cấp luật năm 2015

 

     

 


Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Luật lao động 

Nguyễn Văn Khoa   60/3

22-30/7

5-6/8 

CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Luật lao động  

Nguyễn Văn Khoa    60/3

22-30/7

5-6/8  

CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016

 Luật lao động 

 Nguyễn Văn Khoa   60/3 

22-30/7

5-6/8  

CNCN  LT2 

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Luật lao động  

Nguyễn Văn Khoa    60/3   22-30/7

5-6/8 

CNCN   LT2

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

 Luật lao động 

 Nguyễn Văn Khoa   60/3 

22-30/7

5-6/8  

CNCN   LT2  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

 Luật lao động 

Nguyễn Văn Khoa    60/3 

22-30/7

5-6/8  

 CNCN  LT2  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh