A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số Giờ Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
               

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Luật TT dân sự 2

Nguyễn Văn Ngừng

45/2

23-30/9

01/10

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

 Luật TT dân sự 2

Nguyễn Văn Ngừng 45/2

23-30/9

01/10

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015 Luật TT dân sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2  23-30/9
01/10
CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Luật TT dân sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2

23-30/9

01/10

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Luật TT dân sự 2

Nguyễn Văn Ngừng 45/2

23-30/9

01/10

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015 Luật TT dân sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2  23-30/9

01/10

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015 Luật TT dân sự 2 Nguyễn Văn Ngừng 45/2  23-30/9

01/10

CNCN LT5   

 


 

 


Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Luật đất đai

Trần Thu Trang 45/2

23-30/9

01-07/10

CNCN

 LT2

3 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

 Luật đất đai

 Trần Thu Trang  45/2

23-30/9

01-07/10

CNCN 

LT2 

6 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016 Luật đất đai

 Trần Thu Trang 45/2 

23-30/9

01-07/10

CNCN  LT2

 

 

 

7 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Luật đất đai 

Trần Thu Trang 45/2 

23-30/9

01-07/10

CNCN   LT2

 

8 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Luật đất đai

Trần Thu Trang 45/2 

23-30/9

01-07/10

CNCN   LT2  
9 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Luật đất đai

Trần Thu Trang  45/2

23-30/9

01-07/10

 CNCN  LT2  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh