A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
 

 

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Tội phạm học

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo

Dương Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Văn Thùy

30/2

45/2

14-21/4

05-12/5 

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

 Tội phạm học

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo

 Dương Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Văn Thùy

 30/2

45/2

14-21/4 

05-12/5 

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015  Tội phạm học  Dương Thị Mỹ Ngọc 30/2 

14-21/4 

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Tội phạm học   Dương Thị Mỹ Ngọc 30/2 

14-21/4 

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Tội phạm học 

 Dương Thị Mỹ Ngọc  30/2

14-21/4 

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Tội phạm học 

Dương Thị Mỹ Ngọc  30/2  14-21/4  CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

 Tội phạm học

 Dương Thị Mỹ Ngọc  30/2 14-21/4  CNCN LT5   

 

2. Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo 

Nguyễn Văn Thùy 45/2

05-12/5 

CNCN

 LT2

 
2 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo  

Nguyễn Văn Thùy 

45/2 

05-12/5 

CNCN 

LT2 

 
3 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016       CNCN  LT2

 

 

4 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo  

Nguyễn Văn Thùy 45/2 

05-12/5

CNCN   LT2

 

5 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Pháp Luật về Thanh tra, khiếu nại tố cáo  

Nguyễn Văn Thùy 45/2

05-12/5

CNCN   LT2  
6 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016  
       CNCN  LT2  

 

3. Lịch học các lớp Luật 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB17L10CN   ĐH Luật tháng 10/2017

Luật hiến pháp

Huỳnh Kim Xuyến

 45/3

21-28/4 CNCN 

LT4 

 
2 DE17L10CN ĐH luật LT từ TC tháng 10/2017

Luật hiến pháp

Huỳnh Kim Xuyến

 45/3

21-28/4

CNCN  LT4

 

3 VB17L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2017

 Luật hiến pháp

Huỳnh Kim Xuyến

   45/3 

21-28/4 

 CNCN LT4  

 


4. Lịch học các lớp Điện 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE17KD10CN  ĐH Điện LT từ TC tháng 10/2017

An toàn về điện 

Lê Thanh Tùng 

 30/2

21-28/4 

CNCN   LT1
2 VB17KD10CN

  ĐH VB2 Điện 

tháng 10/2017

An toàn về điện 

 Lê Thanh Tùng 

 30/2 

21-28/4 

CNCN 

 LT1

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh