A. Ngắn hạn:

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
UDCNTTCB Tin học  Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Phan Mai Bạch

Trần Văn Minh 

120  9/10/2017 ... CNCN   MT  

 B. Dài hạn:

1. ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Công Pháp Quốc tế

 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

3,4/2

CNCN  LT5 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

Công Pháp Quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

3,4/2

 CNCN LT5
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015 Công Pháp Quốc tế  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  45/2 

3,4/2

CNCN LT5 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015 Công Pháp Quốc tế  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  45/2 

3,4/2

CNCN  LT5  
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Công Pháp Quốc tế 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên  45/2 

 3,4/2

 CNCN LT5   
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Công Pháp Quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

3,4/2

CNCN LT5
7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

Công Pháp Quốc tế

 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

45/2

 3,4/2

CNCN LT5   

 

2. Lịch học các lớp Luật 2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE16L04CN  ĐH luật LT từ TC tháng 04/2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên 

45/2

28/1-3,4/2

CNCN

 LT2

 
2 DB16L04CN   ĐH Luật tháng 04/2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên

45/2 

28/1-3,4/2

CNCN 

LT2 

 
3 VB16L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2016  
CNCN  LT2

 

 

4 DE16L11CN ĐH luật LT từ TC tháng 11/2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên

 45/2  13-27/1 CNCN   LT2

 

5 DB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016

Hòa giải tuyên truyền pháp luật

Huỳnh Đức Nguyên

45/2 

28/1-3,4/2

CNCN   LT2  
6 VB16L11CN ĐH Luật VB2 tháng 11-2016  
     CNCN  LT2  

 

3. Lịch học các lớp Luật 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DB17L10CN   ĐH Luật tháng 10/2017

 Lý luận NN & PL 1

 Diệp Thanh Sơn

 30/2

3-10/3  CNCN 

LT4 

 
2 DE17L10CN ĐH luật LT từ TC tháng 10/2017

 Lý luận NN & PL 1 

 Diệp Thanh Sơn

 30/2 

3-10/3  

CNCN  LT4

 

3 VB17L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2017

  Lý luận NN & PL 1

 Diệp Thanh Sơn

 30/2 

 3-10/3 

 CNCN LT4  

 


4. Lịch học các lớp Điện 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn học Giáo viên giảng dạy Số tiết/TC Từ ngày- Đến ngày Địa điểm Phòng học Ghi chú
1 DE17KD10CN  ĐH Điện LT từ TC tháng 10/2017

TB điện trong truyền trải và phân phối điện

Bùi Thị Thu Thủy

30/2

03-10/2

CNCN

 MT

2 VB17KD10CN

  ĐH VB2 Điện 

tháng 10/2017

TB điện trong truyền trải và phân phối điện

Bùi Thị Thu Thủy

30/2

03-10/2

CNCN 

LT1

CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh