H LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

     

 

2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

 

       

 

 
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015

 Cơ sở ngành

Chuyên ngành

16/5/2018 LT5  

Sáng

Chiều

4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

 16/5/2018

  LT5  

Sáng

Chiều

 

 
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

   16/5/2018  LT5  

 

Sáng

Chiều

 
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

16/5/2018  LT5   

 

Sáng

Chiều

7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

16/5/2018  LT5   

Sáng

Chiều


 

ĐH LUẬT - Khóa 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DB17L10CN  ĐH Luật tháng 10-2017

 

 

 

 
2 DE17L10CN  ĐH Luật liên thông từ TC tháng 10-2017

       
3 VB17L10CN   VB2 ĐH Luật tháng 10-2017

           

 

ĐH ĐIỆN -  KHÓA 2017 

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DE17KD10CN  ĐH Điện tháng 10-2017            

 

2 VB17KD10CN VB2 ĐH Điện tháng 10-2017              

 Lịch thi các lớp luật tháng 4/2016 và 11/2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DB16L04CN ĐH Luật tháng 04/2016

           
2 DE16L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04/2016

 

   
     
3 VB16L04CN     ĐH Luật VB2 tháng 04/2016

           
4 DB16L11CN ĐH Luật tháng 11/2016

       

 

 
5 DE16L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11/2016

       

 

 
6 VB16L11CN   ĐH Luật VB2 tháng 11/2016

  

           
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh