ĐH LUẬT - Khóa 2015


STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 BD15L04CN  ĐH Luật tháng 04-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 17/3/18

18/3/18

LT5

 28

Chiều 17h30 

 
2 DB15L10CN  ĐH Luật tháng 10-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 

 17/3/18

18/3/18

LT5 

 8

Chiều 17h30 

 
3 DE15L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 17/3/18

18/3/18

 
LT2 7 Chiều 17h30 
4 DE15L10CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 10-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 17/3/18

18/3/18

 
LT2   17 Chiều 17h30 
5 DE15L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 17/3/18

18/3/18

 
LT2   3 Chiều 17h30 
6 VB15L04CN ĐH Luật VB2 tháng 04-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 17/3/18

18/3/18

 
LT5   4

Chiều 17h30 

7 VB15L10CN ĐH Luật VB2 tháng 10-2015

Công pháp quốc tế

Luật ngân hàng

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Trần Thanh Huyền

 17/3/18

18/3/18

 LT2

 5

Chiều 17h30 


 

ĐH LUẬT - Khóa 2017

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DB17L10CN  ĐH Luật tháng 10-2017

 

           
2 DE17L10CN  ĐH Luật liên thông từ TC tháng 10-2017              
3 VB17L10CN   VB2 ĐH Luật tháng 10-2017              

 

ĐH ĐIỆN -  KHÓA 2017 

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DE17KD10CN  ĐH Điện tháng 10-2017            

 

2 VB17KD10CN VB2 ĐH Điện tháng 10-2017            

 


 Lịch thi các lớp luật tháng 4/2016 và 11/2016

STT Mã lớp Tên lớp Môn thi Giáo viên giảng dạy Ngày thi Phòng thi Sỉ số Buổi Ghi chú
1 DB16L04CN ĐH Luật tháng 04/2016              
2 DE16L04CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 04/2016              
3 VB16L04CN     ĐH Luật VB2 tháng 04/2016              
4 DB16L11CN ĐH Luật tháng 11/2016  
 
5 DE16L11CN  ĐH Luật LT từ TC tháng 11/2016 Anh văn chuyên ngành  Khâu Hoàng Anh  17/8/18   LT2  01 Chiều 17h30 
L2 
6 VB16L11CN   ĐH Luật VB2 tháng 11/2016              
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh