Mã lớp              Khung chương trình     
  1. DB17L10CN Tải về
  2. DE17L10CN Tải về
  3. VB17L10CN  Tải về
  4. DE17KD10CN   Tải về 
  5. VB17KD10CN   Tải về
  6. DB15L04CN  Tải về 
  7. DB15L10CN  Tải về 
  8. DB16L04CN Tải về 
9. DE15L04CN Tải về
10. DE15L10CN  Tải về
11. DE15L11CN  Tải về
12. DE16L04CN  Tải về
13. VB15L04CN  Tải về
14. VB15L10CN   Tải về
15. VB16L04CN  Tải về 
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh