Mã lớp              Khung chương trình     
  1. DB13L04CN Tải về
  2. DB13LA10CN Tải về
  3. DB13LB10CN  Tải về 
  4. DB13LA11CN   Tải về 
  5. DB13LB11CN   Tải về 
  6. DB14L04CN Tải về
  7. DB15L04CN  Tải về 
  8. DB15L10CN  Tải về 
  9. DB16L04CN Tải về 
10. DE13L11CN   Tải về
11. DE14L04CN  Tải về
12. DE15L04CN Tải về
13. DE15L10CN  Tải về
14. DE15L11CN  Tải về
15. DE16L04CN  Tải về
16. DC13LA10CN
17. DC13LB10CN
18. VB13LA10CN
19. VB13LB10CN
20. VB13L11CN
21. VB15L04CN  Tải về
22. VB15L10CN   Tải về
23. VB16L04CN  Tải về 
24. TK15PLUCN  Tải Về
25. DB13KT11CN   Tải về
26. DB14KT04CN   Tải về
37. DE13KT11CN  Tải về
38. DE14KT04CN  Tải về
39. VB13KT11CN  Tải về
30. VB14KT04CN  Tải về
31. DB13MN11CN  
32. DB14MN04CN  
33. DE13MN11CN  
CHI NHÁNH CẦU NGANG
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh